LIEFMANS HAMMAM TOWEL SPAARACTIE 2022


Algemene voorwaarden


Deze regels zijn van toepassing op de ‘Liefmans Hammam towel 2022‘ spaaractie die georganiseerd wordt door DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel“.

Artikel 1 - Duur

Deze spaaractie zal beginnen op x/x/2022 en zal eindigen op x/x/2022 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting.

Artikel 2 – Deelnemers

De spaaractie staat open voor consumenten in deelnemende horecazaken die ten minste 18 jaar oud zijn.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Duvel zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Duvel wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs van de spaaractie bestaat uit het volgende: 1 Liefmans Hammam Towel.

4.1 De prijs ligt vast en is dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens is de prijs persoonsgebonden, Duvel zal geen verzoeken honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 - Spaaractie

In totaal kunnen X deelnemers een Liefmans Hammam Towel krijgen volgens deze formule:

5.1. Deelnemers vragen een spaarkaart in een deelnemende zaak.

5.2. Per geconsumeerde Liefmans On the Rocks of Liefmans On the Rocks 0.0 binnen de actieperiode, krijgt de consument een stempel op de spaarkaart. Een volle spaarkaart van 6 stempels geeft recht op een gratis hammam towel, op te vragen in de deelnemende zaak.

5.3. Deze actie is van tijdelijke aard en met beperkte voorraad. Op = op, ook al loopt de actietermijn nog.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Duvel behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Duvel, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze actie, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze actie.

7.2 Duvel behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de actie en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

De deelnemende zaken ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze actie.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

Live life on the rocks! Deel je moment met

#liefmans